Lidas Banner

İç Yönerge

 

TMO-TOBB  TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

  

Toplantı Tarihi:   24 Temmuz 2018

Karar Sayısı     :   26

YÖNETİM KURULU KARARI

 

          Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı, 24 Temmuz 2018 Salı günü saat 16:30’da Şirket Merkezi’nde yapılmıştır.

           Toplantıya iştirak edenler:

           Başkan Yahya TOPLU, Başkan Vekili İsmail KEMALOĞLU,  Üye Mehmet Emin TURGUT, Üye Ahmet TİRYAKİOĞLU, Üye Özay ÖZTÜRK, Üye Necip ÖZBEK, Üye İbrahim Halil BEYAZ

          Toplantıya iştirak etmeyen: Üye yoktur.

          Yapılan yoklama neticesinde, çoğunluğun olduğu görülerek aşağıdaki gündemin müzakeresine başlandı.

 

 

 

G Ü N D E M 

2.7.Şirket İmza Yetkililerine ait İç Yönergesinin görüşülmesi,

                                                                                       

 

KARAR

 

2.7.Şirket İmza Yetkililerine ait İç Yönergesinin aşağıda belirtildiği gibi onaylanması ve Ticari Sicil Gazetesinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ

 

LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ

 

Amaç

 

Madde 1- Bu yönerge; TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde, Şirket’i temsil etmeye ve Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan personelin imza yetki dereceleri ile Şirket içi ve Şirket dışı yazışmalarında imza yetkisini belirleyen usul ve esasları düzenler.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu yönerge, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerini kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu yönerge, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367, 370, 371, 372, 373. Maddelerine dayanılarak ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi madde 16’ya dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

 

a)Şirket           : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

 

b)Yönerge      : Bu yönergeyi,

 

c)Yönetim Kurulu : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetimi ve temsili konusunda yetkili organ.

 

d)Başkan        : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanını,

 

d)Başkan Vekili : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilini,

 

e) Genel Müdür : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

 

 f)Koordinatör : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Koordinatörü,,

 

g)Birim Müdürü : Şirket Merkezindeki, Alım, Ticaret ve Yetkili Sınıflandırıcı Müdürü,  Mali İşler Müdürü,  Teknik İşler Müdürü,  İnsan Kaynakları Müdürünü,

 

h)Şube Müdürü: Şirket Genel Merkezinin dışında faaliyet gösteren Şube Müdürlerini,

 

ı)Muhasebeci: Şirket merkezi ve  Şube Müdürlüklerinde görev yapan muhasebecileri,

 

ifade eder,

 

 

 

İKİNCİ KISIM

 

                                                           Genel Esaslar

 

            Yönetim Kurulu

 

            Madde 4-  Şirketi adli ve idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili  A grubu imza yetkisine haizdir.

 

            Genel Müdür

 

            Madde 5- Genel Müdür B grubu imza yetkisine haizdir.

 

            Koordinatör

 

            Madde 6-Koordinatör B grubu imza yetkisine haizdir.

 

            Birim Müdürleri,  Şube Müdürleri, Muhasebeci

 

            Madde 7- Birim Müdürleri,  Şube Müdürleri, Muhasebeci C grubu imza yetkisine haizdir.

 

            İmza Derecelerindeki Esaslar

 

            Madde 8- TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri A, B, C gruplarından oluşacak, tüm imza yetkileri Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kullanılacaktır.

 

A-    Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarda belirtilen konu, limit, tutar ve sınırlandırmalar ile bağlı kalmak üzere A grubu imza yetkilerinden iki kişi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir;

 

 

 

a.      Şirketi taahhüt altına sokmaya, Şirket adına özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere yapılması gereken ödemeleri, talimatları, çek ve senetleri imzalamaya, bankalara ve finans kurumlarına para yatırmaya, özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan ve gerçek kişilerden para tahsil etmeye,

 

b.      Gayrimenkul alım, satımı, gayrimenkul üzerinde her türlü ipotek ve ayni hak kurulması ve kaldırılması işlemleri, gayrimenkuller üzerinde 3.şahıslara hak tesisi, unvan ve marka gibi hakların ferağı, devir ve satış işlemleri,

 

c.       Maddi varlık satın alımı veya iyileştirilmesi için harcama yapmaya,

 

d.      Şirket adına kredi kullanılması, bu kredilerin kullanılmasına ilişkin sözleşmelerin veya ilgili teminat sözleşmelerinin imzalanması,

 

e.       Başka şirketlerde iş ortaklığı kurulması ve bu ortaklıkların sona erdirilmesi,

 

f.        Şirket’in resmi ve/veya özel ihalelere katılması ve bu ihalelere teklif verilmesi,

 

g.      Uyuşmazlıklarda tüm resmi kurum, gerçek ve tüzel kişiler (hususi ve umumi) ve tüm yargı organlarında gerektiğinde sulh, uzlaşma, feragat ve kabule ilişkin sözleşmelerin imzalanması,

 

h.      Herhangi bir sınırlama olmaksızın taahhütname vermeye, kefalet ve temlik vermeye,

 

i.        Şirket bünyesine personel almaya veya çıkartmaya,

 

 

 

B-     Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarda belirtilen konu, limit, tutar ve sınırlamalar ile bağlı kalmak üzere A grubu imza yetkililerinden bir kişi ile B grubu imza yetkililerinden bir kişi  olmak üzere toplam iki imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir:

 

 

 

a.      Değeri 10.001 TL ile 50.001 TL arasındaki miktarlardaki Şirket’i taahhüt altına sokmaya, Şirket adına özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ve gerçek kişilere yapılması gereken ödemeleri, talimatları, çek, senet ve sözleşmeleri imzalamaya, bankalardan ve özel finans kuruluşlarından para çekmeye, bankalara ve özel finans kurumlarına para yatırmaya, özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan para tahsil etmeye,

 

 

 

b.      Şirket adına özel ve resmi tüm Kurum, Kuruluş,  gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak değeri 50.000 TL kadar olan ticari sözleşme ve protokollerin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda imzalanması, tadili, feshi, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler,

 

c.       Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket adına gayrimenkul, proje yapımı, yapım işi, imar planlama işleri, zemin etüdü işleri, kontrolörlük, müşavirlik, danışmanlık işleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından davet usulü ihale yapılması halinde davet edilecek gerçek ve tüzel kişilere davetin yapılması, ihale komisyonun oluşturulması,

 

d.      Mal ve hizmet ihalelerinde; alım, satım, kiralama ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sözleşmelerinin tanzimi,

 

e.       Lisans, Know-How veya mühendislik anlaşmalarının uygulanması koordine etmeye,

 

f.        5510 ve 4857 sayılı Kanunlar kapsamında her türlü ücret izin, tazminat vs konularında yetki, ibra ve akdin feshine , sulh anlaşmalar imzalamaya, iş güvenliği anlamında özel sigortalar imzalamaya, mali sorumluluk sigortalarını yenilemeye, beyanname ve bildirimlerin  elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerini almaya,

 

g.      5300 sayılı Kanun çerçevesinde Şirketçe düzenlenen basılı ya da elektronik ürün senetlerini imzalamaya,

 

h.      Elektronik Ürün Senedi uygulamasında Merkezi Kayıt Sistemi kullanıcısı olarak Şirket yetkilisi ve web uygulama yetkilisi olarak işlem yapmaya,

 

i.        Personelle yapılacak iş sözleşmelerinin imzalanması, tadili, tayin, terfi, atanması, görevden alınmaları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan işlemlerin yerine getirilmesi,

 

j.        Şirketi, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,  Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicil Memurluğu, Vergi Daireleri, Özel İdareler,  Belediyeler ve tüm resmi ve hususi daireler nezdinde Şirket adına tam bir salahiyetle temsile, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye,

 

 

 

C-    Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarda belirtilen konu, limit, tutar ve sınırlandırmalar ile bağlı kalmak üzere C grubu imza yetkililerinden iki kişi veya C grubu imza yetkililerinden bir kişi ile B grubu imza yetkililerinden bir kişi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir ;

 

 

 

a. Değeri 10.000 TL ve daha az meblağlarda Şirket’i taahhüt altına sokmaya, Şirket adına özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ve gerçek kişilere yapılması gereken ödemeleri, talimatları, çek ve senetleri imzalamaya, bankalardan ve özel finans kuruluşlarından para çekmeye, bankalara ve özel finans kuruluşlarına para yatırmaya, özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan para tahsil etmeye,

 

b. Değeri 10.000 TL ve daha az olan ticari sözleşmelerin imzalanmasına ,tadili , feshi, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

 

c. Şirket adına özel ve resmi tüm Kurum, Kuruluş, Dernek veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak yazışmalar.

 

d. 5300 sayılı Kanun çerçevesinde Şirketçe düzenlenen basılı ya da elektronik ürün       senetlerini imzalamaya,

 

e. Elektronik Ürün Senedi uygulamasında Merkezi Kayıt Sistemi kullanıcısı olarak Şirket yetkilisi ve web uygulama yetkilisi olarak işlem yapmaya,

 

 

 

f. Şirketi, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,  Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicil Memurluğu, Vergi Daireleri, Özel İdareler, Belediyeler ve tüm resmi ve hususi daireler nezdinde Şirket adına tam bir salahiyetle temsile, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye,

 

 

 

g. 5510 ve 4857 sayılı Kanunlar kapsamında her türlü ücret izin, tazminat vb konularında yetkiye, ibra ve sulh anlaşmaları imzalamaya, iş güvenliği anlamında her türlü özel sigortalar yaptırmaya, mali sorumluluk sigortalarını yenilemeye, beyanname ve bildirimlerin elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerini almaya,

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

            İmza Yetkisinin Duyurulması

 

            Madde 9- İmza yetkisine haiz olanlar için Yönetim Kurulu onayından sonra İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde gerekli işlemler yapılır ve Şirket içinde hazırlanacak sirküler ile duyurulur.

 

                                                           DÖRDÜNCÜ KISIM

 

                                               Vekaletname

 

, Yetki Belgesi ve Temsil

 

            Vekaletname ve Yetki Belgesi

 

            Her türlü vekaletname ve yetki belgesi, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda A grubu imza yetkisine haiz olanlardan iki üyenin atacağı imza ile verilir.

 

                                                           BEŞİNCİ KISIM

 

                                                            Çeşitli Hükümler

 

            İzin, Rapor ve Geçici Görev Hallerinde İmza Yetkisi

 

            Madde 10- B grubu imza yetkisine haiz personelin izin, rapor ve geçici görev gibi sebeplerle görevinden ayrılması halinde, yerine bakmakla görevlendirilen personelin bu süre için imza yetkisi ile haiz kılınması konusunda,  A grubu imza yetkililerinden bir kişi münferiden yetkilidir.

 

            C grubu imza yetkisine haiz personelin, izin, rapor ve geçici görev gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine bakmakla görevlendirilen personelin bu süre için imza yetkisi ile haiz kılınması konusunda, B grubu imza yetkililerinden bir kişi münferiden yetkilidir.

 

           

 

 

 

 

 

Şirketin Temsil ve İlzamı

 

            Madde 11- Şirket adına imza atmaya yetkili olan kişilerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenip, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilir. Şirket, imza yetkisine haiz olanların müştereken atacakları çift imza ile temsil edilir. Ancak, bu şekilde sorumluluk verilen kişilerin kendi ad ve soyadları ile beraber Şirket unvanını eklemek suretiyle yetkileri kapsamında attıkları imzalar Şirketi bağlar.

 

           

 

Sorumluluk

 

            Madde 12- Her kademedeki personel, evrak ve belgelere attığı paraf veya imzadan müştereken ve müteselsilden sorumludur.

 

            İmza Yetkisinin Sonra Ermesi

 

            Madde 13- İstifa, işten çıkarılma veya herhangi bir nedenle imza yetkisinin sonra ermesi / erdirilmesi hallerinde, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda,  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirilerek duyurulur.

 

            İmza Yetkisi Yönergesinde Bulunmayan Haller

 

            Madde 14- İş bu İmza Yetkileri Yönergesinde düzenlenmeyen konularda Şirket Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

 

            Yürürlük

 

            Madde 15- Bu yönerge, 24 Temmuz 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Ticari Sicil Gazetesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.